Program „Moje miasto bez elektrośmieci”

Program ma na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zachęcenie do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii do punktów zbierania lub innych miejsc przeznaczonych do ich odbioru. Zachęcanie do recyklingu.

Projekt edukacyjny „Zdrowa Misja.Kreatywna edukacja żywieniowa w przedszkolach i szkołach”.

Celem programu jest promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym spowodowanym nieodpowiednią dietą oraz  brakiem ruchu. W ramach projektu w przedszkolu odbędą się warsztaty edukacyjno-kulinarne

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dla młodych ludzi i organizacji chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych. Program ten daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności.

Od 2018 roku projekt realizowany jest w naszym Przedszkolu we współpracy z Fundacją Integracji Społecznej Prom z Wrocławia. Zaangażowanie wolontariuszy w codzienną pracę placówki daje nam możliwość uczenia się od siebie poprzez wymianę doświadczeń i wspólnego działania dla dobra lokalnej społeczności. Obecność wolontariuszy to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy o świecie, poznania różnorodności i zależności. Poprzez kontakt dzieci z obcokrajowcami chcemy uwrażliwić naszych wychowanków na tolerancję w stosunku do ludzi innej narodowości i kultury, by w przyszłości zapobiec postawom dyskryminacji i ksenofobii na tle kulturowym. W założeniach związanych z aktywizowaniem wolontariuszy chcemy wspomóc dzieci, rodziców, kadrę przedszkola a także samych wolontariuszy w pokonywaniu barier językowych i komunikacyjnych.

Akcja zbierania klejów Amos

Nasze przedszkole bierze udział w akcji zbierania klejów Amos. Za każde zebrane 120 zużytych  klei przedszkole otrzyma 30 nowych. Zachęcamy Rodziców do dołączenia do akcji.

Akcja charytatywna „Kolorowe kredki”

Nasze przedszkole w roku 2021/2022 bierze udział w akcji charytatywnej „Kolorowe kredki”. Akcja polega na uzyskiwaniu niepotrzebnych kredek, a następnie wykorzystaniu ich poprzez tworzenie nowych przydatnych rzeczy, np. piórniki, ozdobne figurki, biżuteria itp. Rzeczy stworzone ze starych kredek zostają przekazane szpitalom, świetlicom środowiskowym oraz biorą udział w licytacjach charytatywnych. 

Program Mamo, tato, wolę wodę

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennym życiu.

Projekt edukacyjny „Emocja” oraz

innowacja pedagogiczna „Ekoemocja”

Grupa Biedronek oraz Lisków w roku przedszkolnym 2021/2022 bierze udział w projekcie edukacyjnym „Emocja” oraz innowacji pedagogicznej „Ekoemocja”. Poprzez udział w projekcie dzieci będą poznawać swoje emocje oraz będą uczyć się radzić sobie z nimi. Innowacja pedagogiczna dodatkowo pozwoli dzieciom rozróżniać jak odpowiednio dbać o planetę i jej mieszkańców.

Projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie. Projekt jest zgodny z polityką oświatową państwa w roku przedszkolnym 2021/2022.

Dzieciaki Mleczaki

 

Jest to akcja edukacyjno- informacyjna na temat mleka oraz jego przetworów. Głównym założeniem akcji jest rozwój świadomości u dzieci na temat roli mleka oraz produktów mlecznych w diecie. Produkty mleczne są niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci. Akcja pokazuje dzieciom jak prawidłowo wybierać produkty w naszej diecie, by miały one pozytywny wpływ na ich rozwój. Organizatorem oraz pomysłodawcą projektu jest Polska Izba Mleka.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Jest to program poświęcony tematyce ekologicznej. Celem programu jest edukacja dzieci w zakresie ekologii oraz zachęcanie do ruchu już od najmłodszych lat. Dzieci uczą się poprzez zabawę, rozwijają swoją kreatywność oraz samodzielne myślenie. Podczas zajęć tematycznych dzieci nauczą się jak dbać o środowisko, poznają zasady ekologii, dowiedzą się jak ważne w diecie są owoce i warzywa oraz jakie korzyści płyną ze zdrowego trybu życia.

Program ekologiczny „Mały Ekolog”
Zaproponowana w programie tematyka ma na celu rozwijania u dzieci świadomości ekologicznej.  Głównym celem programu jest kształtowanie u dzieci miłości do przyrody, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą oraz ukazanie potrzeby jej ochrony. Dzieci w trakcie działań ekologicznych dowiedzą się jak ważne jest dbanie o środowisko oraz segregacja odpadów. Poznają także znaczenie recyklingu dla środowiska. W czasie zajęć nauczą się segregować odpady do specjalnie przeznaczonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Program zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy zuch”

Celem programu jest kształtowanie umiejętności i postaw prozdrowotnych związanych z racjonalnym odżywianiem się oraz prawidłowych nawyków żywieniowych. Działania objęte programem mają również  za zadanie zachęcać dzieci do aktywności fizycznej jako źródła zdrowia oraz radości. Dzieci wyrabiają w sobie także właściwe nawyki higieniczne. W czasie realizacji programu przewidziana jest współpraca ze specjalistami (mp. stomatolog, dietetyk) w celu wspierania profilaktyki zdrowotnej. Głównym działaniem cyklicznym są cotygodniowe „Witaminowe Piątki”, podczas których dzieci spożywają przyniesione przez siebie warzywa i owoce.

Zdrowo i Sportowo

Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Służą temu zajęcia sportowe, które przeprowadzane są w zgłoszonych do projektu placówkach, na podstawie przygotowanych przez organizatorów materiałów.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

IDŹ TY LEPIEJ KOZIOŁECZKU, SZUKAĆ SWEGO PACANOWA”

Celem ogólnopolskiego projektu „Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Ponadto wzmacniane jest nawiązywanie pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym, kształtowanie tolerancji wobec odmienności, ukazywanie wartości związanych z przeżywaniem pozytywnych emocji: radość, szczęście, zadowolenie, akceptacja, życzliwość, wzruszenie.

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje sięPodstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – Działania wychowawcze. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Program patriotyczny „Mały Europejczyk – Patriota”

Program „Mały Europejczyk- mały Patriota” to program propagujący szacunek wobec innych narodów i postawę patriotyczną.Realizacja tego programu zakłada rozwijanie tożsamości narodowej u dzieci, wyrobienie przywiązania do szczegółowych pojęć, symboli narodowych, własnej tożsamości regionalnej, a tym samym kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska oraz poznanie historii swego najbliższego otoczenia.

Realizowanie tego programu skłania do kształtowania
u dzieci postawy szanującej odmienność innych ludzi jak również uświadomienia dzieciom, że Polska przynależy do Unii Europejskiej. Ważne jest by dzieciom pokazać, że oprócz Polski istnieją inne państwa, które posiadają swoje obyczaje, język i tradycje. Są one tak samo cenne i wartościowe jak nasze ojczyste.

POMOC dla SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

W grudniu 2020 r. w ramach ogólnopolskiego projektu „Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” nasze przedszkole włączyło się do akcji pomocy schroniskom dla zwierząt i zorganizowało zbiórkę karmy suchej i mokrej oraz środków czystości dla podwrocławskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom „Matuzalki”.

Projekt edukacyjny „Migam ja, migasz Ty, miga cały Świat”
Głównym celem projektu jest promowanie u dzieci w wieku przedszkolnym nauki języka migowego. Dzieci poprzez zabawę uczą się liter, głosek, słów w ciekawy, „inny” sposób. Nauka języka migowego jest świetną zabawą dla dziecka, ale jednocześnie uwrażliwia dziecko na drugiego człowieka. Uczy od najmłodszych lat szacunku i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych. Nauka języka migowego przyczynia się do rozwoju społecznego dziecka oraz poszerza jego pojmowanie świata.